ماکیان البرز ماکیان البرز .

ماکیان البرز

الیاف مؤثر با افزایش بخش دانه ای درجیره

الیاف
مؤثر با افزایش بخش دانه ای درجیرهpre fresh و هورمون های آبستنی، مصرف ذیل تأثیر قرار می گیرد . مصرف روزانه بااحتمال بیشتری نوسان می کند . نوسانات روزانه ماده کم آب مصرفی دارنده اثر منفی برسلامت شکمبه بوده و متوسط ماده خشک مصرفی در هر روز را کاهش می دهد . این فرمان درکمترین موقعیت می تواند مصرف در سپس از زایش را کاهش دهد . بدتر از آن این که نوساناتدر مصرف، خطر کتوز، تب شیر و جابجایی شیردان را ارتقاء می دهد . الیاف مفید بلند بهپر نگه داشتن شکمبه و کارایی خوبتر آن طی دوره pre fresh امداد می نماید . بدین ترتیب اهمیتدارد که سطح ها کافی الیاف مؤثر ( معمولاٌ بیش از ۳۲ درصد NDF علوفه ای ) در جیره pre fresh مراقبت شود . حدود ۳/۲ کیلوگرم علف کم آب گراس با کیفیت بالا ( کمتر از ۶۵ درصد NDF ) می تواند به تأمین الیاف بلند مناسب یاری کند .

پروتئین دانشمندان کورنل، میزان پروتئین جیره های pre fresh تلیسه های زایش اولیه را از ۱۲ تا ۱۵ درصد با استعمال از پروتئین عبوریافزایش دادند . انگیزه آن ها تأمین DIP مسئله نیاز میکروب های شکمبه و اکثر کردن تولیدپروتئین میکروبی و بعد تأمین اسیدهای آمینه عبوری مازاد برای تأمین مابقی احتیاجاتگاو بود . آن ها درصد پروتئین شیر را آنگاه از زایش افزایش دادند و سرویس ها به ازایهر آبستنی گرایش به کاهش داشت .
آن ها همچنین کاهش نمره حالت بدنی آن گاه از زایش راکم کردند که این نتایج کتوز کمتر آن‌گاه از زایش را نشان می دهد . احتیاجات پروتئینگوساله در هم اکنون رشد درون تن گاو برای پرورش عضلانی شبیه همان میباشد که برای انرژی گفتهشد بدون پروتئین جیره ای کافی در پیش از زایش، گاو پروتئین کمتری را برای استفادهدر سپس از زایش ذخیره می نماید . این امر می تواند اثر منفی بر ایجاد پروتئین شیرداشته باشد . اسیدهای آمینه ویژه ای ممکن میباشد برای کمک به تمیز کردن چربی تجمع یافتهدر کبد کمک نمایند . اسیدهای آمینه ویژه ای نیز ممکن است به جذب و استفاده چربی برایانرژی کمک نمایند . پروتئین ممکن است در جذب کلسیم، کاهش تب شیر مزمن و افزایش مادهخشک مصرفی کلیدی باشد . NRC۱۹۸۹ تنها ۱۲ درصد پروتئین خام را در جیره pre fresh پیشنهادمی کند .
پژوهشگران در موضوع کافی بودن یا این که نبودن آن توافق ندارند . آزمایش هایبرخی پژوهشگران تفاوتی را در پاسخ به پروتئین اضافی خورانیده گردیده در میان سطح ها نسبتاًبالای پروتئین قابل تجزیه یا این که سطح های نسبتاً بالای پروتئین غیر قابل تجزیه بودند، مشخصنکردند .
پروتئین قابل تجزیه می تواند تلف شود و بارگیری نیتروژن اضافی می تواندبه طور مخالف این گاوها را زیر تأثیر قرار دهد .
یک تست در مزرعه کورنل نشان اعطا کرد که خورانیدن بیش از ۱۲درصد پروتئین خام طی زمان pre fresh خطر جفت ماندگی و کتوز را کاهش می دهد . تجربهبا بخش اعظمی از گله های تجاری نیز از خورانیدن سطوح فراتر پروتئین حمایت می نماید . بهعلت این تجارب و آزمایشات کورنل که قبلا قضیه مشاجره قرار گرفت اکثری از متخصصینتغذیه توصیه می کنند جیره پیش از زایش حاوی ۱۵ ۱۴ درصد پروتئین خام باشد که حدود ۳۰درصد از پروتئین به شکل پروتئین محلول، ۶۰ درصد آن پروتئین قابل تجزیه(DIP) و ۴۰درصد آن پروتئین غیر قابل تجزیه(UIP) باشد .

آسیاب میکسر
ورود برخی پروتئین های سویای فرآیند شدهو پروتئین های حیوانی برای بهبود کیفیت اسیدهای آمینه عبوری (UIP ) توصیه گردیده است . پروتئین مازاد به ویژه برای تلیسه های زایش اول کلیدی می باشد .۹۰۱ گرم پروتئین قابلمتابولیسم براساس NRC ۲۰۰۱ در روز ۲۷۰ آبستنی و ۸۱۰ گرم در روز ۲۷۹ آبستنی توصیهمی شد . با استعمال از پیش بینی ۱۳/۷ کیلوگرمی و ۱/۱۰ کیلوگرمی ماده کم آب مصرفی، بهشرط این که جیره به خیر برای بخش های پروتئین متوازن شده باشد، به ترتیب برابر با ۵/۶ درصد پروتئین قابل متابولیسم و ۸ درصد پروتئین قابل متابولیسم برای ۲۷۰ و ۲۷۹روزگی آبستنی یا این که ۸/۱۰ درصد و ۴/۱۲ درصد پروتئین خام می باشد .
یک زیرنویس در NRC(۲۰۰۱) به خواننده توضیح می دهد که ۱۲ درصد پروتئین ناپخته می تواند به طور حقیقیموردنیاز باشد تا نیاز گاوها برآورده شود که به علت اتلاف پروتئین می باشد و درتوصیه های NRC در جیره های استاندارد گاوهای close up۱۲ درصد پروتئن ناپخته پیشنهاد شدهاست .

ویتامین ها و مواد معدنی سطوح کافی مواد معدنی و توازنمواد معدنی برای در اختیار گرفتن مشکلات متابولیکی هم حاد و نیز مزمن اساسی می باشد . یک عدد ازمشکلات متابولیکی معمولاً سبب ساز به سایر معضلات متابولیکی و قلیل شدن ایجاد می شود .

رئیس خوراکدهی و خوشخوراکی جیره ▪ گاوهای pre fresh طاقت فرسا گیرترین گروه تغذیه کننده در مزرعه می باشند .
علوفه جیره بایدتازه و سوای کپک باشد و از ما‌نده ( sweeping) خوراک گاوهای دوشا به تیتر بخشیاز جیره pre fresh استفاده نشود .
TMR مجموعه pre fresh یک روز در دربین خورانیدهنشود . حداقل ۱ توشه در روز و خوب تر می باشد ۲ بار در روز TMR تازه در دسترس قرار بگیرد .
هیچ زمان
اجازه داده نشود آخور در ارتفاع روز خالی بماند ۱۰(درصد ما‌نده پیشنهاد میشود) احتیاط شود که نمک های آنیونی و چربی های عبوری و پروتئین های حیوانیکه خیلی خوشخوراک نیستند حداقل باشد و به تدریج اضافه شود .
علوفه داده گردیده درجیره گاوهای دوشا، برا ی دست‌کم کردن پیکربندی سپس از زایش، به گاوهای pre fresh نیزخورانیده شود .

محیط تنش و سطح ها NEFA خون دارای ربط بااسترس بوسیله تأمین یک رده دارنده تهویه خوب، منزه و کم آب و دارای بستر عالی برایگوساله زایی، کاهش می یابد . استرس گرمایی را دست‌کم کنید و از انتقال گاو در زمانزایش پرهیز نمائید .

نیاسین نیاسین یک ویتامین محلول در آب می باشد که توسطمیکروب های شکمبه تولید می شود . نیاز به نیاسین به ویژه طی عصر انتقال بخش اعظم ازچیزی است که در شکمبه ساخت می شود . نیاسین می تواند در کبد در متابولیسم چربی هاکمک نماید و بنابراین افزودن ۶ تا ۱۲ گرم نیاسین به جیره می تواند سطح ها کتون خون راکاهش دهد . هر تعدادی اطلاعات مخالف از محققان نیز مو جود می باشد .

کولین کولین یک ویتامین محلول در آب می باشدکه نظیرنیاسین به وسیله میکروب های شکمبه ساخت می شود . همانند نیاسین، محققان حالا بر اینباورند که میکروب های شکمبه نمی توانند کولین کافی برای تأمین تمام نیازهای گاو رابه ویژه طی عصر انتقال بسازند . کولین در گزیده از ساختار دیواره سلولی به ویژهغشاهای سلول وجود داراست .
کولین در به کار گیری از چربی ها و انتقال آن ها از کبد به شکللیپوپروتئین البته با چگالی بسیار قلیل ( VLDL ) دخالت دارا‌هستند . البته، کولین بخصوص طیدوره انتقال برای گاوها مهم می باشد تا به آن ها در پاک کردن کبد از چربی تجمعیافته برای خودداری از سندرم کبد چرب یاری نماید . باکتری های شکمبه عمده کولین جیرهای مصرف گردیده به وسیله گاو را تجزیه می نمایند . براین اساس کولین افزوده گردیده می بایست به شکلمحافظت گردیده در برابر شکمبه خورانیده شود .


برچسب: آسیاب میکسر،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۲:۴۹ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)